Máy kiểm tra rò khí – LS – R910

Phần khung máy lớn được phát triển vói đặc điểm kỹ thuật cơ bản của dòng máy LS-R900 cung cấp tính năng chuyển đổi giữa 2 áp suất sử dụng khác nhau( Nguồn cấp A và Nguồn cấp B). Sự keets hợp của 2 áp suất ( Nguồn cấp A và Nguồn cấp B) có thể được chọn và cài đặt trong phần Grade Table. Có thể đặt tối đa hai bộ điều chỉnh EP trong máy kiểm tra rò khí.

Để lại bình luận